Sunday, November 23, 2008

મરીઝ ની ગઝલ

બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે,
સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે.

માની લીધું કે પ્રેમની કોઈ દવા નથી,
જીવનના દર્દની તો કોઈ સારવાર દે.

ચાહ્યું બીજું બધું તે ખુદાએ મને દીધું,
એ શું કે તારા માટે ફક્ત ઈન્તજાર દે.

આવીને આંગળીમાં ટકોરા રહી ગયા,
સંકોચ આટલો ન કોઈ બંધ દ્વાર દે.

પીઠામાં મારું માન સતત હાજરીથી છે
મસ્જિદમાં રોજ જાઉં તો કોણ આવકાર દે !

નવરાશ છે હવે જરા સરખામણી કરું,
કેવો હતો અસલ હું, મને એ ચિતાર દે.

તે બાદ માંગ મારી બધીયે સ્વતંત્રતા,
પહેલાં જરાક તારી ઉપર ઈખ્તિયાર દે.

આ નાનાં-નાનાં દર્દ તો થાતાં નથી સહન,
દે એક મહાન દર્દ અને પારાવાર દે.

સૌ પથ્થરોના બોજ તો ઊંચકી લીધા અમે,
અમને નમાવવા હો તો ફૂલોનો ભાર દે.

દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ‘મરીઝ’,
ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.

- મરીઝ

Friday, November 21, 2008

Nice gazal by chandresh makwana : ચંદ્રેશ મકવાણા

Copied from http://gujaratikavita.blogspot.com

ચંદ્રેશ મકવાણાની એક ગઝલ-મારી સમજણના છેડા પર જેની પક્કડ ભારી છે,
મોડે મોડે જાણ થઈ એ માણસ ધંધાદારી છે.

જ્યાંથી છટકી માણું છું હું સાવ અજાણી દુનિયાને,
મારી અંદર છાની-છૂપી એક મજાની બારી છે.

કાલ સુધી મારી અંદર પણ એક મદારી ફરતો'તો,
કાલ સુધી મેં ઈચ્છાઓને નચવી નચવી મારી છે.

કટ કટ કટ કાપી નાખે દિવસો, દસકા, સૈકાને,
તોય ખબર ના પડે જરા આ સમય ગજબની આરી છે.

'નારાજ' કહી દો એ જણને જે તણખાથી પણ ધ્રૂજે છે,
કે મેં આંખના આંસુથી બળતી રાતોને ઠારી છે.___________________________________________

Wednesday, November 12, 2008

Awesome sher by "Ghayal" : અમૃત ‘ઘાયલ’

અમૃતથી હોઠ સહુના, એંઠા કરી શકું છું.

મૃત્યુના હાથ પળમાં હેઠા કરી શકું છું.

આ મારી શાયરી ય સંજીવની છે, ‘ઘાયલ’.

શાયર છું, પાળિયાને બેઠા કરી શકું છું

Tuesday, November 11, 2008

A nice gazal by "mariz" : ઉતાવળ સવાલમાં - મરીઝ

Well,
This nice creation by "mariz" is taken from arpit's blog.
-------------------
એ રીતે એ છવાઈ ગયાં છે ખયાલમાં;
આવેશને ગણી મેં લીધો છે વહાલમાં.

તારા વચનનો કેટલો આભાર માનીએ,
વરસો કઠણ હતાં તે ગયાં આજકાલમાં.

સારું છે એની સાથે કશી ગુફતગૂ નથી,
નહિતર હું કંઈક ભૂલ કરત બોલચાલમાં.

કરતો હતો જે પહેલાં તે પ્રસ્તાવના ગઈ,
લઈ લઉં છું એનું નામ હવે બોલચાલમાં.

લય પણ જરૂર હોય છે મારી ગતિની સાથ,
હું છું ધ્વનિ સમાન જમાનાની ચાલમાં.

મુજ પર સિતમ કરી ગયા મારી ગઝલના શેર,
વાંચીને એ રહે છે બીજાના ખયાલમાં.

એ ‘ના’ કહીને સહેજમાં છૂટી ગયા ‘મરીઝ’,
કરવી ન જોઈતી’તી ઉતાવળ સવાલમાં.

- મરીઝ

Tuesday, November 04, 2008

How to : QEMU networking

Hi All,
It has been ages since I have written anything over here. One of the main reason is that I have started posting mathematical post at my wordpress blog.

Anyways, Sameer and I were trying to get our hands dirty on Qemu networking. Although there is a fairly good description is given over here, I am trying to fill in here a few missing bits.

Okay, so here is the scenario we want to create.

On one machine ( say host-A ) we want to create many guest machines ( guestA1, guestA2 ) etc. Similarly, there is another machine ( host-B ) having many guest machines ( guestB1, guestB2 ). We want to make guestA* communicate with guestB*.

I am assuming that readers are aware of how to install a guest OS on a guest machine created by qemu.

First we need to configure a ipv4-over-ipv4 tunnel for the host machines.

--host-A configuration is as follows

ip : 172.27.16.1
netmask : 255.255.255.0
default gateway : 172.27.16.254

host-B configuration is
ip : 172.27.16.2

netmask and gateway is the same as above.

--In host-A ( as root ) do the following

root@hostA# ip tunnel add tunl1 mode ipip remote 172.27.16.2 dev eth0

-- this command essentially create one endpoint of the tunnel in host-A. It says that the other end of the tunnel lies at ip 172.27.16.2. Also, the tunnel device will use eth0 as its physical device.

root@hostA# ip link set tunl1 up

-- this command will bring up the tunnel interface

root@hostA#ifconfig tunl1 10.0.1.1 pointopoint 172.27.16.2

-- guestA network will be 10.0.1.0/24 network and tunnel device should be a part of it. This command gives the tunnel device an ip address and it says that other endpoint of the tunnel will be at 172.27.16.2

root@hostA# route

--this will show you the current configuration of routing table. There might be an entry in the routing table

172.27.16.2 * 255.255.255.255 U 0 0 tunl1

--you need to delete this entry using following command :

root@hostA# route del -net 172.27.16.2 netmask 255.255.255.255 dev tunl1

--Also you need to tell routing table that guestB network ( 10.0.2.0/24) should be routed through the tunnel

root@hostA# route add -net 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 dev tunl1

--You need to repeat the same procedure for hostB with suitable ips ( use 10.0.1.* instead of 10.0.2.* and vice versa , replace 172.27.16.1 with 172.27.16.2 and vice versa )

--By now, your tunnel should be working. To check, try

root@hostA# ping 10.0.2.1

root@hostB# ping 10.0.1.1

--If it does not ping, it might be the case that your firewall is coming into the way. If you are expert enough, modify your firewall rules with iptables. If not, lets first save your firewall rules

root@hostA# iptables-save | cat > iptablebackup.bak

--flush the firewall rules now

root@hostA# iptables -F
root@hostA# iptables -t nat -F

--Now, that firewall is completely disabled, the tunnel should work. (Of course, you need to disable your firewall at hostB as well! ) If it still does not work, then there might be some other problem or you might not have done things right.

-- you can restore your firewall ( later ) with

root@hostA# cat iptablebackup.bak | iptables-restore

--Okay, so the tunnel is working now!! Great news!! But what next??
Next we create a tapping device - a virtual network interface - which will be visible to the guest OSes.

root@hostA# tunctl -u username

-- provide a username here. This user will be able to use this tapping device while initializing qemu process. This command would have created a tapping device (tap0) in your system

--assign an ip address of guestA network to tapping device

root@hostA# ip addr add 10.0.1.2 dev tap0

-- bring the tapping device up

root@hostA# ip link set tap0 up

-- Also create a file /etc/qemu-ifup which can look like following :
#!/bin/bash
#echo "bringing up interface $1"

-- Now start the first guestOS

username@hostA$ qemu -net nic,macaddr=macaddr1 -net tap,ifname=tap0 -net socket,mcast=230.0.0.1:9999 ....

--second guestOS can be started with following
username@hostA$ qemu -net nic,macaddr=macaddr2 -net socket, mcast=230.0.0.1:9999 ...

-- multicast socket is needed for mchines in guestA network to talk to each other

--In the guestA1 do the following :

root@guestA1# ifconfig eth0 10.0.1.3 netmask 255.255.255.0
root@guestA1# route add default gw 10.0.1.2 dev eth0

-- Note that we have given the ip address of tapping device as the gateway fo guest OSes
-- second, third etc guest machines can be configured with different ip addresses for their eth0

-- Repeat this procedure on host-B as well with appropriate ip addresses.

-- Now, you should be able to ping machines from guestA network to guestB network and vice versa. However, this does not yet allow you to connect to host network. To do that, you need to enable ip forwardng

root@hostA# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

-- perform source NAT

root@hostA# iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -o eth0 -j SNAT --to-source 172.27.16.1

--Now, from guestA network ( 10.0.1.0/24 ) you should be able to connect to ( 10.0.2.0/24 ) as well as host network ( 172.27.16.0/24 )

-- To delete the tunnel

root@hostA# ip link set tunl1 down
root@hostA# ip tunnel del tunl1

--To delte the tapping device

root@hostA# tunctl -d tap0

--Above mentioned setup is tested with host machines running fedora core 9 and guest machines running Arch Linux, Debian etc.

If you have any queries post it as comments, I will be willing to answer if I can.

Sunday, September 14, 2008

A few gems from Saif Palanpuri

I stumbled upon this nice collection of gems by saif palanpuri on gujaratikavita.

મૅટ્રિકની પરીક્ષામાં નાપાસ થવાની ખુશાલીમાં મીત્રોને બાલારામની પિકનિક પર લઈ જનાર શાયર સૈફ પાલનપુરીના કેટલાક શેરો ને મુક્તક માણીએ.....

જીવનની સમી સાંજે મારે જખ્મોની યાદી જોવી'તી
બહુ ઓછા પાના જોઈ શક્યો બહુ અંગત અંગત નામ હતા.

**************

બે ચાર શ્વાસ લઈને જે બાળક મરી ગયું,
એની કને ખુદાની કોઈ બાતમી હતી.

**************

હવે તો 'સૈફ' ઈચ્છું છું કે મૃત્યુ દ્વાર ખખડાવે,
ઘડીભર તો મને લાગે કોઈના આગમન જેવું.

**************

ઘણા દિવસ પછી બારીએ કાગડો આવ્યો,
ને કહી ગયો કે હવે કોઈ આવનાર નથી.

**************

હું તો વિચારતો રહ્યો ખૂણે ઊભો રહી,
મારી નજીકથી જે ગઈ, જિંદગી હતી.

**************

પહેલા સમું તરસનું એ ધોરણ નથી રહ્યું,
પાણી મળે છે તો ય હવે પી જવાય છે.

**************

જીવી રહ્યો છું કિન્તુ જીવન લાગતું નથી,
એવું મરી ગયું ગયું છે કે મન લાગતું નથી.
લાગે છે મારી લાશને ઊંચકી લીધી છે મેં,
દુઃખ આવે છે તો એનું વજન લાગતું નથી.

**************

કદી વસતી મહીં ભૂલા પડ્યા છો ?
હૃદય જેવા હૃદય સાથે લડ્યા છો ?
મોહબ્બત શું છે ? શું સમજાવું તમને -
કદી કોઈ વાર તહેવારે રડ્યા છો ?

Friday, September 12, 2008

A gazal by mariz

It's been a while since I posted anything here. I just stumbled upon this beautiful gazal by mariz.

એવો કોઈ દિલદાર જગતમાં નજર આવે,
આપી દે મદદ કિઁતુ ન લાચાર બનાવે.

હમદર્દ બની જાય જરા સાથમાં આવે,
આ શું કે બધા દૂરથી રસ્તા જ બતાવે!

શું એને ખબર કોની નજર પ્યાસી રહી ગઈ?
જે ભેજમાં ચાલે અને પાલવ ન ઉઠાવે.

એ સૌથી વધુ ઉચ્ચ તબક્કો છે મિલનનો,
કહેવાનું ઘણું હો ને કશું યાદ ના આવે.

કોઈ પ્રેમીથી તમારા, વાતોની કલા લ્યે,
એક વાત કરે એમાં ઘણી વાત છુપાવે.

રડવાની જરુરત પડે ત્યાં સૂકા નયન હો,
ને હસતો રહું ત્યાં જ જ્યાં હસવું નહિં આવે.

છે મારી મુસીબતનું 'મરીઝ' એક આ કારણ,
હું મુજથી રૂઠેલો છું, મને કોણ મનાવે?

Tuesday, May 06, 2008

A gazal by befam : મને આબાદ કર - બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

I read this nice gazal on tahuko.com.
__________________

ખોટ તારે ત્યાં ખુદા શી છે ? મને આબાદ કર,
છે ધરા પર ઝાંઝવાં તો આભથી વરસાદ કર.

આટલી મારી મદદ ઓ પ્રેમનો ઉન્માદ કર,
રોજ એના ઘર તરફ જા, રોજ એને સાદ કર.

પ્રેમમાં સાંભરવા જેવું હવે શું છે બીજું ?
એ તને ભૂલી ગયાં છે એટલું બસ યાદ કર.

દુઃખની વચ્ચે જીવવાની એ જ બેત્રણ રીત છે,
સામનો કર કે સબર કર કે પછી ફરિયાદ કર.

જે પ્રયોજન છે સુરાનું એ સુરા જેવું જ છે,
આ બધા કડવા અનુભવનો જ તું આસ્વાદ કર.

હોય સૌ નાદાન ત્યાં કોઇ તો દાનો જોઇએ,
દોસ્ત કર બે-ચાર, દુશ્મન પણ કોઇ એદાદ કર.

જો પછી કે શૂન્ય વિણ બાકી કશું રહેશે નહીં,
ઓ ખુદા તારા જગતમાંથી મને તું બાદ કર.

અંતવેળા છે, ન એની રાહ જો બેફામ તું,
જિન્દીની જેમ તારું મોત ના બરબાદ કર.

Wednesday, April 09, 2008

Duplex printing script

Well,
Our department printer by default runs in single side printing mode. This causes a lot of paper wastage. I finally sat down and wrote a shell script which will takes one PDF file as an input and outputs two PDF files. One with all odd-pages. Another with all even pages in reverse order so that output papers from odd-page printing can be directly fed to input tray. Of course, this requires a bit of manual intervention, but it is not a big price to pay for saving paper ( and saving trees ).
Here is a link to the script :
http://sbjoshi.googlepages.com/duplexprinting.sh

Please let me know if any bug is found in the script or if you want to suggest some improvements.
--Saurabh Joshi

A humourous quote

I read this quote on iitb.h posted by prof soumen.
--------------------
Reality is delirium caused by acute alcohol deficiency
--------------------

Joke : Why men don't write advice columns

After a long time I have read some awesome piece of humour on iitb.humour. Following is a copy from iitb.h
---------
Why men don't write advice columns
>
> Dear Walter:
> I hope you can help me here. The other day I set off for work
leaving my
> husband in the house watching the TV as usual. I hadn't gone
more than a
> mile down the road when my engine conked out and the car
shuddered to a
> halt. I walked back home to get my husband's help. When I got
home I
> couldn't believe my eyes. He was in the bedroom with a neighbor
lady .
> I am 32, my husband is 34 and we have been married for twelve
years.
> When I confronted him, he broke down and admitted that he'd been
having an
> affair for the past six months.
> I told him to stop or I would leave him. He was let go from his
job six
> months ago and he says he has been feeling increasingly
depressed and
> worthless. I love him very much, but ever since I gave him the
ultimatum
> he has become increasingly distant. I don't feel I can get
through to
> him anymore.
> Can you please help?
> Sincerely,
> Mrs... Sheila Usk
>
>
> Dear Sheila:
> A car stalling after being driven a short distance can be caused
by a
> variety of faults with the engine. Start by checking that there
is no
> debris in the fuel line. If it is clear, check the jubilee clips
holding
> the vacuum pipes onto the inlet manifold. If none of these
approaches
> solves the problem, it could be that the fuel pump itself is
faulty,
> causing low delivery pressure to the carburetor float chamber.
> I hope this helps.
> Walter
---------------------

Sunday, April 06, 2008

Original Joke : Google bhi bandh hai

Well,
It has be a really long time since I have posted anything humorous on my blog. It may be indicative of the fact that life at IIT Bombay was more fun as compared to life at IIT Kanpur.

Anyways, the other day Sameer, Anshul, Sourabh and I were discussing about how people working in software industry themselves are ignorant about how some software related technology works. Anshul depicted the following incident happening at a company his friend was working for :
----------------------------------------------------
Guy 1: Kya yaar, kya kar raha hai?
Guy 2 : kya kar sakte hai?? sala aaj internet bandh hai.
Guy 1: Abe internet to chhodo Google bhi bandh hai ( :-O :-D )
----------------------------------------------------
It may not sound much funny right now, but it surely was when Anshul was telling it to us.
--Saurabh

Friday, April 04, 2008

Quote about rat race

Well,
It so happened that two of my friends had the following quote as their gtalk status line :
"The trouble with the rat race is that even if you win, you are still a rat"

Surprisingly, they don't know each other. What are the odds, eh?

New blog!!

Well,
I have to create a new blog http://sbjoshi.wordpress.com
The reason is that even after so much time has passed, blogspot has not provided in built support for latex. So, I am planning to write all technical posts on the new blog. Link and articles of the new blog also appears on the sidebar of this blog.

I hope I will be regular in posting to both the blogs ( technical as well as non-technical stuff )
-Saurabh

Tuesday, March 04, 2008

મુક્તકો-સુરેન ઠાકર ‘મેહુલ’

જે કહ્યું માને વિધાતાનું એ મુકદ્દર હું નહીં
આટલો વૈભવ છતાં ખારો સમંદર હું નહીં
મેં મુકદ્દરથી ઘણુંયે મેળવ્યું ’મેહુલ’ અહીં
જાય ખાલી હાથ તે પેલો સિકંદર હું નહીં

જે મસ્તી હોય આંખોમાં સુરાલયમાં નથી હોતી
અમીરી કોઈ અંતરની મહાલયમાં નથી હોતી
શીતળતા પામવાને માનવી તું દોટ કાં મૂકે
જે માની ગોદમાં છે એ હિમાલયમાં નથી હોતી

સુરેન ઠાકર ‘મેહુલ’

A gazal by Jalan Matri (જલન માતરી)

દવા માટે કોઈ વલખે છે તો કોઈ દુઆ માટે,
કરે છે ધમપછાડા લોક જીવન જીવવા માટે.

વખત પર ના ફળી જ્યારે દુઆ તો ભેદ સમજાયો,
કે બાજુમાંથી ઊઠ્યા’તા ઘણા હાથો દુઆ માટે.

છતાં અફસોસ કે જઈ માનવી ફેંકાય દોઝખમાં,
નહીંતર સ્વર્ગ ક્યાં સર્જ્યું છે તેં તારા ભલા માટે?

છે એનો સ્પષ્ટ મતલબ કે ખુદા ખુદ મૂડીવાદી છે,
મુકદ્દ્રર એકસરખા હોત ના નહીંતર બધા માટે?

બધા ઝગડાની જડ પણ તું જ, જિમ્મેદાર તું ઈશ્વર,
તું ધારત તો ન હોતે ધર્મ અહીં એક જ બધા માટે?

કોઈનો એબ જોવા વેડફો ના તેજ આંખોનું,
કે એણે આંખ આપી છે તો સારું દેખવા માટે.

હકૂમતના જ હાથોમાં જો હોતે જળ, હવા, ઓજસ,
‘જલન’ તકલીફ પડતે ખૂબ જીવન જીવવા માટે.

જલન માતરી

A classic gujarati song by Kalapi (કલાપી)

જ્યાં જ્યાં નઝર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની
આંસુ મહીં એ આંખથી યાદી ઝરે છે આપની!

માશુકોના ગાલની લાલી મહીં લાલીં અને
જ્યાં જયાં ચમન જયાં જ્યાં ગુલો ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની!

જોઉં અહીં ત્યાં આવતી દરીયાની મીઠી લહર
તેની ઉપર ચાલી રહી નાજુક સવારી આપની !

તારા ઉપર તારા તણા ઝુમી રહ્યાં છે ઝુમખાં
તે યાદ આપે આંખને ગેબી કચેરી આપની !

આ ખુનને ચરખે અને રાતે હમારી ગોદમાં
આ દમ-બ-દમ બોલી રહી ઝીણી સીતારી આપની !

આકાશથી વર્ષાવતા છો ખંજરો દુશ્મન બધા
યાદી બનીને ઢાલ ખેંચાઇ રહી છે આપની !

દેખી બુરાઈ ના ડરુ હું શી ફીકર છે પાપ ની ?
ધોવા બધે બુરાઇને ગંગા વહે છે આપની.

Wednesday, February 27, 2008

A nice gazal by Jalan Matri

તકદીર ખુદ ખુદાએ લખી પણ ગમી નથી,
સારું થયું કે કોઈ મનુજે લખી નથી.

કેવા શુકનમાં પર્વતે આપી હશે વિદાય,
નિજ ઘરથી નીકળી નદી પાછી વળી નથી.

શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર?
કુરઆનમાં તો ક્યાંય પયમ્બરની સહી નથી.

ડૂબાડી દઈ શકું છું ગળાબૂડ સ્મિતને,
મારી કને તો અશ્રુઓની કંઈ કમી નથી.

મૃત્યુની ઠેસ વાગશે તો શું થશે ‘જલન’,
જીવનની ઠેસની હજુ કળ વળી નથી.

- જલન માતરી

Saturday, February 09, 2008

Programming Challenges

Today, I had a chat with ali on different online programming challenges as IOPC is going on write now and ali has taken part in it. I was remembering my glorious days when I won a jacket in bitwise.

I am just going to enlist a few programming challenges. Obviously, the list is not exhaustive.

1) ACM ICPC : I believe it is one of the most prestigious programming challenges. It is an IBM sponsored annual event.

2) Top Coder : This too is one of the most prestigious programming challenges. General belief is that the emphasis is more on programming rather than algorithms.

3) IOCCC : Well, here one can find the weirdest C programs. Most of the time it will seem that the winning entry programs won't even compile. However, they do but it is difficult ( rather next to impossible ) to find out what they would do by merely reading the code. My favorite program is here. And yeah, it DOES compile and run.

4) Bitwise : One of the most prestigious INDIAN programming challenges. I used the word "Indian" because it is held by Indian Institute of Technology, Kharagpur. The challenge however is open internationally. It is really a pity to see that since the inception of the event, only once an Indian team could grab the first prize. Ameya Karkare ( aka crack-kare ) and Navneet Lohiwal ( aka lollu ) from Indian Institute of technology Bombay (my alma-matter :-) ) played with handle "AK47", undoubtedly shooting down all competing teams.

5) OPC : Held annually by Chennai Mathematical Institute. One of the toughest programming challenge I have ever faced.

6) CodeCraft : Held annually by International Institute of Information Technology, Hyderabad as part of their technology festival Felicity.

7) IOPC : Hosted by IIT Kanpur as part of its technology festival techkriti.

Monday, February 04, 2008

A nice encouraging quote

Saw this quote as a status message of my friend poonam.

"Don't be disheartened if no one notices your efforts, the sun puts up a beautiful show every morning, but most of the audience is sleeping!!!"

Wednesday, January 16, 2008

Logic and Games

Hi All,
Well, it has been some time since I have posted anything technical on this blog. Lately I have been very lazy about writing down interesting things over here. The biggest pain that I face is that there is no support for latex in blogspot.

Anyways, coming down to the point. I am attending a few lectures by Rohit Parikh at Logic School. He is a very good orator, I must say. As a part of his talk on "Finite and Infinite Dialogues", he mentioned a very famous product-sum puzzle. I am writing it down here just for the sake of completeness.

----

Mr P and Mr S are told product and sum of two number a and b respectively, where 2<= a,b <= 99.
P : I don't know the numbers.
S : I knew you did not know them.
P : Now, I know the numbers
S : Now, I know them too.

the solution can be found from dijkstra's paper.
----

With this example, Prof. Rohit went on to describe interesting world of finite and infinite dialogs between two parties in order to determine certain information. Yet another interesting example that he gave was as follows :

A randomly chosen positive integer n is chosen. One of them is written on Ann's forehead and n+1 is written on Bob's forehead. Now, each of them are asked to determine the numbers written on their forehead.

If 1 is written on Ann ( called as A now on ) and 2 is written on Bob ( called as B from now on ). Bob can immediately deduce that his number is 2. If A has got 3 and Bob has got 2 then A have two possibilities 1 or 3. When Bob says I don't know, A can determine that number she has got is 3. It is easy to prove by induction how they can determine their numbers in linear time with respect to number n.

One can devise a game where it would take infinite amount of time to determine one's number. Here is the interesting lecture notes which covered these beautiful examples.

PS : Please note that lecture notes/papers may be copyrighted. Contact the authors in case one wish to use it for non-academic purpose.

Thursday, January 03, 2008

Funny greeting cards

Hi all,
I got this one from iitb.humour.

------------
1. I always wanted to have someone to hold, someone to love. And now
that you've come into my life...
(Inside card) - I've changed my mind.

2. I must admit, you brought religion into my life...
(Inside card) - I never believed in Hell until I met you.

3. As the days go by, I think how lucky I am....
(Inside card) - That you're not here to ruin it for me ..

4. Congratulations on your promotion. Before you go....
(Inside card) - Will you take the knife from my back? You'll probably
need it again.

5. Happy Birthday! You look great for your age....
(Inside card) - Almost lifelike!

6. When we were together, you said you'd die for me...
(Inside card) - Now we've broken up, I think it's time to keep your
promise.

7. Congratulations on your new bundle of joy....
(Inside card) - Did you ever find out who the father was?

8. You are such a good friend. If we were on a sinking ship and there
was only one life jacket...
(Inside card) - I'd miss you terribly and think of you often .

9. Your friends and I wanted to do something special for your
birthday...
(Inside card) - So we're having you put to sleep.

10. Looking back over the years that we have been together, I can't help
but wonder.....
(Inside card) - What the hell was I thinking

11. I'm so miserable without you...
(Inside card) - It's almost like you're still here.

12. Thank you for being part of my life.....
(Inside card) - I never knew what evil was until I met you!

13. Congratulations on your wedding day!
(Inside card) - Too bad no one likes your husband.

14. How can I say this....
(Inside card) - Your cooking kills me

15. Hooray.....
(Inside card) - You're divorced.

16. I just want you to know that I'm sorry for what happened...
(Inside card) - Especially since you survived.

17. Congrats on getting married...
(Inside card) - It's not everyday you decide to ruin your life.

18. Someday I hope to marry...
(inside card) - Someone other than you.

19. We have been friends for a very long time...
(Inside card) - What do you say we stop?

Wednesday, January 02, 2008

Water Jug Puzzle

Hi All,
So I am back with a classic water jug puzzle - Courtesy Vaibhav Gupta.
--- Problem ---
I have 3 jars of capacity 19 L, 13 L and 7 L.
13 L and 7 L are completely filled with water.

Give me two jars of 10 L of water.

You are given only 20L water so no spilling is allowed.

--- Solution 1 by vaibhav ---
19L, 13L, 7L (In same order)
Initial conf ==> 0 , 13, 7

0, 13, 7
13, 0, 7
19, 0 , 1
19, 1, 0
12, 1, 7
12, 8, 0
5, 8, 7
5, 13, 2
18, 0, 2
18, 2, 0
11, 2, 7
11, 9, 0
4, 9, 7
4, 13, 3
17, 0, 3
17, 3, 0
10, 3, 7
10, 10, 0
Done. :D

-- Solution 2 by achyut ---

Tilt 13L jar and pour water into 19L upto the point where water surface coincides with the diagonal of the jar, thus exactly pouring half of the water ( 6.5L ) into 19L jar.

Do the same with 7L jar thus we will have 10L ( 6.5L + 3.5L ) in 19L jar.

Pour the remaining 3.5L from 7L jar into 13L jar again making 10L ( 6.5L + 3.5L ).

Now that is called out of the box thinking !!!
------------